5 kwiecień, 2017

Mieszkanie dla Młodych czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o MDM

MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, z którego pomocą małżeństwa, czy single mogą zakupić swoje pierwsze własne mieszkanie lub wybudować nieruchomość. Dzięki systemowi dopłat, młodzi ludzie mogą do kredytu hipotecznego otrzymać wsparcie na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy złotych. Mieszkanie dla Młodych, to program, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Nie jest to pierwszy system rządowego wsparcia dla młodych ludzi. Pierwszym państwowym projektem była Rodzina na Swoim – został on uruchomiony w 2007 roku, a zakończył się w 2012 roku. Po roku przerwy, a raczej intensywnym roku opracowywania nowej ustawy, został uruchomiony nowy projekt, czyli Mieszkanie dla Młodych. Program, podobnie jak jego poprzednik, […]

0
Opublikowane przez:
MULTI INICJATYWA

MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, z którego pomocą małżeństwa, czy single mogą zakupić swoje pierwsze własne mieszkanie lub wybudować nieruchomość. Dzięki systemowi dopłat, młodzi ludzie mogą do kredytu hipotecznego otrzymać wsparcie na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy złotych.

Mieszkanie dla Młodych, to program, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Nie jest to pierwszy system rządowego wsparcia dla młodych ludzi. Pierwszym państwowym projektem była Rodzina na Swoim – został on uruchomiony w 2007 roku, a zakończył się w 2012 roku. Po roku przerwy, a raczej intensywnym roku opracowywania nowej ustawy, został uruchomiony nowy projekt, czyli Mieszkanie dla Młodych. Program, podobnie jak jego poprzednik, nie jest rozwiązaniem idealnym i nie jest opcją dla wszystkich, ale z pewnością każdy młody człowiek, chcący zakupić lub zbudować swoją pierwszą nieruchomość, powinien go rozważyć.

Od samego początku tworzenia ustawy, program MdM budził wiele kontrowersji – nawet po ponad 2 latach od jego wprowadzenia wiele osób nadal ma wątpliwości co do kształtu projektu, a jego warunki nieustannie są zmieniane. Podyktowane jest to przede wszystkim wymaganiami zmieniającego się rynku nieruchomości oraz finansów.

Głównym założeniem programu jest pomoc w nabyciu pierwszej nieruchomości małżeństwom oraz singlom. Wysokość rządowych dopłat zależna jest nie tylko od lokalizacji nieruchomości, rodzaju obiektu, metrażu, ale od takich czynników jak np. liczba dzieci, stan cywilny.

Jednak należy pamiętać, że do programu mogą zapisać się tylko osoby spełniające warunki określone w ustawie.

MdM to program przede wszystkim skierowany do młodych ludzi, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. I to właśnie przez powyższy limit, system wsparcia bardzo często jest krytykowany – przeciwnicy MdM zarzucają, że projekt dyskryminuje starsze osoby. Na szczęście ustawodawca przewidział wyjątek, który umożliwia otrzymanie dopłaty do kredytu w przypadku, gdy beneficjent przekroczył 35. rok życia . Wymagania wiekowe to nie jedyny warunek, który należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie.

MdM – dla kogo?

 • Program to system wsparcia finansowego skierowany do osób, które chcą kupić lub wybudować swoją pierwszą nieruchomość. Dopłatę otrzymają beneficjenci, którzy:
  pozostają w związku małżeńskim;
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim;
 • osoba samotnie wychowująca dziecko (taką osobą może być: panna; kawaler; jedno z rodziców; opiekun prawny; wdowiec; wdowa; rozwódka; rozwodnik; osoba będąca w separacji w przypadku, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).

MdM nie dla właścicieli i współwłaścicieli mieszkań i domów.

Jednym z podstawowy warunków jest to, aby osoby ubiegające się o dofinansowanie MdM do dnia podpisania ustanowienia / przeniesienia własności nieruchomości nie były właścicielami ani współwłaścicielami lokalu mieszkaniowego lub budynku jednorodzinnego. W przypadku małżeństw obydwoje małżonków nie może posiadać praw do nieruchomości.

MdM a wiek

Bardzo ważnym kryterium jest również wiek, osoby starające się o dopłatę nie mogą przekroczyć 35 roku życia (lata są liczone według rocznika, nie daty urodzin). W przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek najmłodszego z małżonków. Odstępstwo od tej zasady wprowadziła nowelizacja ustawy – z powyższego ograniczenia będą zwolnione osoby wychowujące przynajmniej troje swoich dzieci lub przysposobionych w przypadku, które:

 • są małoletnie;
 • bez względu na wiek otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny;
 • nie ukończyły 25 roku życia i uczą się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

MdM a najem lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania

Ustawa precyzuje także, jakie warunki musi spełnić osoba, która wynajmuje mieszkanie lub posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania. W pierwszy przypadku najemca w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego musi rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal.

Natomiast w drugiej sytuacji wymaga się od beneficjenta zrzeczenia się prawa do lokalu spółdzielczego w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Beneficjent MdM

Program został stworzony z myślą o młodych ludziach, dlatego też o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia (z drobnym wyjątkiem), które są singlami lub pozostają w związku małżeńskim. Beneficjenci nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości (domu lub mieszkania). Więcej na na stronie banków biorących udział w MdM

Warunki kredytowe

W programie mogą brać udział osoby, które zdecydują się na kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Minimalny okres wymagany przez ustawodawcę to 15 lat. Beneficjent musi także wziąć kredyt, który będzie finansował przynajmniej 50% wartości nieruchomości.

Rodzaj nabywanej nieruchomości

Początkowo z programu MdM mogły skorzystać tylko osoby, które chciały zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Kolejne nowelizacje rozszerzały ten zakres. Obecnie można zakupić mieszkanie z rynku wtórnego od osoby fizycznej lub prawnej, firmy, spółdzielni, licytacji komorniczej. Dopłatę otrzymają osoby, które chcą zakupić dom jednorodzinny.

Program MdM reguluje ustawa, która nieustannie jest nowelizowana i dostosowywana do aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Na początku skierowany był on do bardzo ograniczonej grupy odbiorców – dofinansowanie otrzymywały osoby chcące zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Obecnie można zakupić nieruchomość na rynku wtórnym, a także otrzymać dopłatę na budowę lub zakup domu jednorodzinnego.

Na co przysługuje dopłata MdM?

O rządowe dopłaty MdM mogą starać się osoby, które spełnią warunki znajdujące się w ustawie. Dofinansowanie to jednorazowa wypłata, która zostaje wypłacona wraz z kredytem hipotecznym. Wsparcie można otrzymać, tylko i wyłącznie na następujące rodzaje nieruchomości:

 • lokal mieszkaniowy z rynku pierwotnego;
 • lokal mieszkaniowy z rynku wtórnego;
 • dom jednorodzinny.

Trzeba pamiętać, że lokal mieszkalny oraz dom jednorodzinny definiowane są przez ustawę, jako po prostu mieszkanie.

MdM rynek pierwotny

Program MdM wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i na samym początku obejmował tylko spełniające limity, lokale mieszkalne z rynku pierwotnego. Ustawa precyzuje nie tylko wymogi jakie musi spełnić beneficjent, ale również precyzuje kryteria nieruchomości z rynku pierwotnego.

Limit powierzchni MdM użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynosi 75 m2 w przypadku beneficjenta bezdzietnego lub maksymalnie z dwójką dzieci. Jeśli kredytobiorca posiada co najmniej troje dzieci na wychowaniu, to jego limit metrażu będzie wynosił 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 1,1 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości].

MdM rynek wtórny

Od połowy 2015 roku program MdM objął również rynek wtórny, dzięki czemu kredytobiorcy otrzymali dostęp do bardziej atrakcyjnych cenowo lokali mieszkalnych. Na rozwiązaniu zyskali również mieszkańcy mniejszych miast, gdzie nie są realizowane inwestycje deweloperskie.

Limity dla mieszkań, z rynku wtórnego są dokładnie takie same, jak dla rynku pierwotnego. Czyli single/małżeństwa bezdzietne lub z maksymalnie dwójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 75 m2, natomiast single/małżeństwa z co najmniej trójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 0,9 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości]

MdM dom jednorodzinny

Podstawowa wersja ustawy MdM za pomocą nowelizacji została również rozszerzona o możliwość zakupu domu jednorodzinnego. Co ciekawe ustawodawca ustalił takie same limity dla domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkaniowych.

Przy domach jednorodzinnych inaczej prezentują się limity metrażowe – są one wyższe niż lokali mieszkaniowych. Beneficjent nieposiadający dzieci lub posiadający maksymalnie dwoje dzieci może zakupić nieruchomość (wolnostojąca lub w zabudowie szeregowej) do 100 m2. Beneficjent posiadający więcej niż troje potomstwa będzie mógł zakupić nieruchomość do 110 m2.

MdM a budowa domu

Ustawodawca daje również możliwość samodzielnego wybudowania domu jednorodzinnego. W tym przypadku beneficjent będzie mógł liczyć na zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane. By otrzymać zwrot, faktury muszą być wystawione od dnia otrzymania pozwolenia na budowę nieruchomości.

Warto pamiętać, że osoba, która zdecyduje się na samodzielne budowanie domu nie musi brać kredytu hipotecznego, a o zwrot należy się starać we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Dofinansowanie do wkładu własnego można uzyskać do 50 m2, w przypadku większych nieruchomości dopłata naliczana jest również do 50 m2.
Wyjątek stanowią rodziny wychowujące więcej niż troje dzieci, które otrzymają do 65 m2.

Dopłata MdM a kredyt hipoteczny

O tym czy dopłata MdM zostanie przyznana decyduje nie tylko profil beneficjenta, czy charakterystyka nieruchomości, ale także zaciągany kredyt. By nieruchomość została objęta rządowym wsparciem kredyt musi być udzielony:

 • na okres przynajmniej 15 lat;
 • tylko na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • w kwocie, która stanowi przynajmniej 50 proc. ceny nieruchomości.

Na co nie otrzymamy dopłaty MdM?

Program MdM jest wsparciem na zakup lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Beneficjenci nie otrzymają dofinansowania na inne cele mieszkaniowe, czyli np.:

 • na zakup miejsca parkingowego przy nieruchomości;
 • wykończenie wnętrza.

Metraż nabywanej nieruchomości

Ustawa o MdM określa także jaki metraż powinna mieć nabywana nieruchomość. Wpływ na powierzchnię ma nie tylko rodzaj nieruchomości, ale również profil beneficjenta. W przypadku osób i związków bezdzietnych oraz osób i związków z dwójką dzieci metraż wynosi: 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego. Związki oraz osoby samotne z co najmniej trójką dzieci mają metraże o 10 m2 większe dla każdego rodzaju nieruchomości.

 

Limity dopłat

Limity dopłat MdM to bardzo ważny warunek rządowego programu – nabywana nieruchomość musi mieścić się w ściśle określonym zakresie. Co to właściwie ten limit? Otóż jest to nic innego jak maksymalna kwota za metr kwadratowy nieruchomości. Warto pamiętać, że limity są zmieniane co kwartał i są różne dla poszczególnych obszarów oraz dla rodzajów nieruchomości. Więcej na stronie: Jakie są limity MdM?

Banki w MdM

By uzyskać dofinansowanie MdM należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami o kredyt. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie banki działające na polskim rynku zgłosiły do rządowego programu. Obecnie kredyty z dopłatą MdM oferuje czternaście banków. Warto przed złożeniem dokumentów do instytucji finansowej sprawdzić, czy bierze ona udział w programie – więcej znajdziesz tutaj

Program MdM to nie tylko szereg warunków stawianych przez ustawę potencjalnym beneficjentom, to także instytucje finansowe, które przystąpiły do programu i udzielają kredytów hipotecznych z dopłatami MdM.

Program MdM ruszył 1 stycznia 2014 roku, ale już na etapie tworzenia ustawy, zainteresowanie dofinansowaniem wykazywały instytucje finansowe. Początkowo do programu przystąpiły tylko dwa banki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – wnioski o MdM w powyższych instytucjach można było składać od 2 stycznia 2014 roku.

W kolejnych miesiącach do programu przystępowały nowe banki m.in. Alior Bank (od 03.02.2014), Getin Noble Bank S.A. (od 04.02.2014 roku), SGB-Bank S.A. (od 10.02.2014 roku). Aktualnie, dofinansowanie Mieszkanie dla Młodych można zaciągnąć wraz z kredytem hipotecznym w 14 bankach.

Banki a MdM

dofinansowanie MdM można starać się tylko w bankach, które biorą udział w rządowym programie – by przystąpić do programu MdM, bank musi podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

Dopłaty MdM – jakiej są wysokości?

Dofinansowanie MdM mogą otrzymać nie tylko małżeństwa, ale także osoby niepozostające w związkach formalnych, czyli np. single, narzeczeństwa. Jednym z podstawowych warunków wzięcia udziału w programie jest wiek beneficjenta, który nie może przekroczyć 35 lat (według rocznika) – ustawa przewiduje odstępstwo od powyższej reguły, jeśli osoba lub małżeństwo posiadają co najmniej troje dzieci, – dla kogo jest MdM. I to właśnie dzieci odgrywają istotną rolę w MdM, bo to od ich ilości zależy wysokość dopłaty. Na jakie dopłaty mogą liczyć beneficjenci?

Wysokość dopłat MdM

Na początku trzeba wiedzieć, że wysokość dopłat MdM liczona jest według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Wartość nieruchomości wyliczona jest na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy m2. Wysokość wskaźnika dla określonego województwa i miasta wojewódzkiego podawana jest przez wojewodę raz na pół roku.

Mając na uwadze powyższe, poszczególne grupy beneficjentów mogą liczyć na następujące dopłaty:

 • Single i bezdzietne małżeństwa – 10%
 • Single i małżeństwa z jednym dzieckiem – 15%
 • Single i małżeństwa z dwojgiem dzieci – 20%
 • Single i małżeństwa z trojgiem lub więcej dzieci – 30%

Podkreślić należy, że jeśli po zaciągnięciu kredytu hipotecznego z dopłatą MdM, kredytobiorcy urodzi się w ciągu 5 lat trzecie lub kolejne dziecko to otrzyma on dodatkowe 5 proc. dopłaty.

Dopłata MdM a rzeczywistość

Beneficjenci biorący udział w programie mogą liczyć na dopłaty wysokości od 10 proc. do max. 30 proc. Jak to się przekłada na złotówki? Otóż najniższe dopłaty z reguły sięgają kilkunastu tysięcy, najwyższe przekraczają nawet 100 tys. zł! Oczywiście im więcej mamy dzieci, tym wyższą dopłatę MdM otrzymamy.

Reasumując program MdM to projekt, który nie jest idealnym rozwiązaniem, ale na pewno taka forma dofinansowania pierwszej nieruchomości powinna zainteresować każdą osobę, która ma w planach zakup swoich czterech kątów. Otrzymanie dopłaty nawet na poziomie kilkunastu tysięcy złotych na pewno odciąży portfel rozpoczynającego dorosłe życie beneficjenta. Warto też dlatego, że dofinansowanie jest trudno stracić – jest tylko kilka prostych warunków, których przestrzeganie raczej nikomu nie powinno sprawić problemu.

 

 

 

 

 

BRAK KOMENTARZY

☎ 78 006 97 97